Příspěvky

V minulém článku jsme se dotkli slova prokura a funkce ve společnosti, která se nazývá prokurista.

Vy jako podnikatel nemusíte všechna rozhodnutí činit sám, ale můžete zmocnit jinou osobu (pouze fyzická svéprávná osoba – právnická nelze), tzv. prokuristu, který je oprávněn k právním jednáním za společnost. Je to vlastně nejvyšší plná moc, kterou lze udělit. Prokurista se zapisuje do obchodního rejstříku a jmenuje ho podnikatel – funkce prokuristy vzniká okamžikem zápisu do obchodního rejstříku.

Prokura ulehčí právní jednání za provoz obchodního závodu nebo pobočky. Lze ji také určit pouze za určitý závod nebo pobočku. Jelikož existuje prokura samostatná (individuální) nebo pro více osob (hromadná – u té se musí určit, jestli zastupují a podepisují všichni samostatně, společně, atd.), tak při hromadné lze určit pro každý závod/pobočku jiného prokuristu.

Co prokurista může a nemůže? Může například uzavírat smlouvy, prodávat majetek společnosti, přijímat úvěry. Nemůže naopak zcizovat nemovité věci anebo je zatěžovat. Lze ale o tyto věci prokuru rozšířit podnikatelem. Prokurista nemůže svá práva předat na jinou fyzickou osobu. Prokurista musí zastávat svou funkci s péčí řádného hospodáře.

Prokurista se podepisuje tím, že připojí spojení „in procura“, „per procura“ nebo o zkratky „Ppa“ či „p.p.“ a podpisem.

Prokuristu u společnosti s ručením omezeným určuje valná hromada. Prokurista nepředkládá výpis z rejstříku trestů, a tudíž to může být i odsouzená osoba v trestném řízení.

Prokurista může být odvolán anebo jeho funkce může zaniknout. Prokurista také zaniká smrtí dané osoby. Pokud zanikne společnost a nemá právního nástupce, pak také funkce prokuristy skončí. Smrtí podnikatele prokura dál trvá (řeší se s dědici).

Prokurista

Určitě by se dalo o Prokuře a Prokuristech napsat vícero detailů, ale v tomto článku jste se dozvěděli základ, aby jste věděli to nejdůležitější, co tato funkce zastává.