Příspěvky

V minulém článku jsme se dotkli slova prokura a funkce ve společnosti, která se nazývá prokurista.

Vy jako podnikatel nemusíte všechna rozhodnutí činit sám, ale můžete zmocnit jinou osobu (pouze fyzická svéprávná osoba – právnická nelze), tzv. prokuristu, který je oprávněn k právním jednáním za společnost. Je to vlastně nejvyšší plná moc, kterou lze udělit. Prokurista se zapisuje do obchodního rejstříku a jmenuje ho podnikatel – funkce prokuristy vzniká okamžikem zápisu do obchodního rejstříku.

Prokura ulehčí právní jednání za provoz obchodního závodu nebo pobočky. Lze ji také určit pouze za určitý závod nebo pobočku. Jelikož existuje prokura samostatná (individuální) nebo pro více osob (hromadná – u té se musí určit, jestli zastupují a podepisují všichni samostatně, společně, atd.), tak při hromadné lze určit pro každý závod/pobočku jiného prokuristu.

Co prokurista může a nemůže? Může například uzavírat smlouvy, prodávat majetek společnosti, přijímat úvěry. Nemůže naopak zcizovat nemovité věci anebo je zatěžovat. Lze ale o tyto věci prokuru rozšířit podnikatelem. Prokurista nemůže svá práva předat na jinou fyzickou osobu. Prokurista musí zastávat svou funkci s péčí řádného hospodáře.

Prokurista se podepisuje tím, že připojí spojení „in procura“, „per procura“ nebo o zkratky „Ppa“ či „p.p.“ a podpisem.

Prokuristu u společnosti s ručením omezeným určuje valná hromada. Prokurista nepředkládá výpis z rejstříku trestů, a tudíž to může být i odsouzená osoba v trestném řízení.

Prokurista může být odvolán anebo jeho funkce může zaniknout. Prokurista také zaniká smrtí dané osoby. Pokud zanikne společnost a nemá právního nástupce, pak také funkce prokuristy skončí. Smrtí podnikatele prokura dál trvá (řeší se s dědici).

Prokurista

Určitě by se dalo o Prokuře a Prokuristech napsat vícero detailů, ale v tomto článku jste se dozvěděli základ, aby jste věděli to nejdůležitější, co tato funkce zastává.

Mohu se záznamem v rejstříku trestů založit nebo vlastnit společnost nebo v ní zastávat další z funkcí? Rychlá nápověda, co můžete nebo nemůžete. Podíváme se i na to, pokud máte na svou osobu uvalenou exekuci.

Pokud máte záznam v rejstříku trestů (to samé pro exekuce), tak pro různé funkce, existují různá pravidla. My si tady projdeme všechny funkce, které mohou být tímto ovlivněny:

Společník
Pokud máte záznam v rejstříku, můžete být majitelem společnosti – společník. Není v tom žádný problém. Pokud máte na svoji osobu exekuci, společnost založit můžete, ale po zapsání do obchodního rejstříku, Vám exekutor společnost „zablokuje“ a Vy s ní nebudete moci nakládat, do vyřešení Vašeho případu.

Jednatel
Jelikož jednatel společnosti předkládá výpis z rejstříku trestů, tak právě u něj se řeší, zda věc, za kterou byl odsouzen, je v rozporu se živnostmi společnosti. Obchodní trestná činnost prakticky vždy vylučuje možnost být jednatelem společnosti. Rozhodnutí je na notáři a obchodním soudu.
Jako odsouzený zloděj aut Vám velmi pravděpodobně nebude umožněno být jednatelem společnosti zabývající se opravami silničních vozidel. Exekuce není překážkou být jednatel.

Odpovědný zástupce
Tato osoba je odpovědná za živnosti vázané, řemeslné a za některé koncese – a to před živnostenským úřadem. Ten také bude zkoumat, jestli nebyl odsouzený v rozporu k živnosti, kterou má zastupovat. A platí tedy velmi podobné posuzování jako u jednatele. Exekuce nevadí.

Prokurista
Tato úloha ve společnosti není příliš častá. V některém z příštích článcích se k ní vrátíme. Zjednodušeně má „plnou moc“ na obchodní zastupování společnosti. Prokurista může mít záznam v rejstříku trestů – na rozdíl od jednatele. Exekuce nemá vliv na funkci prokuristy.

Řešení i ve složité situaci

Pokud už tedy Vy anebo některý z Vašich partnerů v podnikání máte nějaký ten šrám v rejstříku trestů nebo máte problémy s exekucí, jsme rádi, že jsme Vám objasnili, kterou funkci můžete zastávat a kterou spíše ne.